Политика на поверителност

Нашата група от компании (наричани по-долу „Дружествата“) се ангажира да събира и обработва вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 679/2016 и съответните приложими закони и подзаконови актове.

Поверителността и сигурността на личната ви информация е много важна за нас и бихме искали да ви уверим, че информацията ви ще бъде правилно управлявана, докато е в ръцете ни.

Видовете лични данни, които обработваме

 • Лични данни като идентификационни данни, данни за контакти, данни за плащания, застрахователни данни, необходими за сключването и управлението на застрахователен договор, специфична категория лични данни, като например информация за здравето (фитнес, увреждане, медицинска история, лекарства и др. .), информация за вашия финансов / имотен статус и целите Ви за инвестиции / спестявания, данните за шофьорската ви практика относно автомобилната застраховка и др.
 • Личната информация, събрана от нашия уеб сайт, зависи от заявката ви като посетител / потребител. В допълнение към горното може да бъде и лична автобиография, ако се интересувате от сътрудничество с компаниите. Когато е уместно и в зависимост от подадената заявка, не е задължително някои от горепосочените данни да бъдат попълнени от посетителя / потребителя.
 • Взаимодействия с данни за електронни услуги, като например IP адрес, „бисквитки“, информация за браузъра, данни за устройството и т.н., които не ви идентифицират директно.

От къде събираме личните данни ?

 • При подаване на заявление за застраховка, заявление за промяна или корекция , заявка за анулиране, обратно изкупуване, заявление за групова застраховка, подаване на иск.
 • Чрез нашите упълномощени служители или сътрудници (например експерти)
 • чрез доставчиците на услуги (например болници, диагностични центрове)
 • От посетителите / потребителите на нашия уебсайт, само когато доброволно ги предоставят с цел обработка на подадените електронни заявки.

Защо обработваме личните Ви данни?

В случай на подаване на заявление  за застраховка, ние обработваме вашите лични данни, за да оценим риска при сключването на застрахователния договор, да определим общите и специфичните  условия на застраховката, съответната премия и цялостното управление на застрахователния договор през целия му срок на валидност и / или срок на изтичане .

В случай на искане за промяна или корекция , анулиране, обратно изкупуване , застрахователен иск  (обезщетение, разсрочено  плащане / пенсия), отчет за загуба, ние обработваме вашите лични данни, за да разгледаме Вашата молба и да извършим това, което е предвидено в условията на застрахователния договор .

Освен това ние обработваме вашите данни, като използваме  автоматизирани средства, в съответствие със задълженията, наложени от настоящата правна и регулаторна рамка  и по-специално за целите, свързани с предотвратяването и спирането на корупционните практики  и  тероризма, предлагането на ценни книжа на физически лица, американски граждани или жители, както и прилагането на валидно вътрешно и международно данъчно законодателство (напр. FATCA, CRS).

Често  извършваме одити (включително чрез сертифицирани автоматизирани средства), за да намерим начини за оптимизиране на вътрешните процеси и предотвратяване на измами срещу дружеството, за да защитим законните си интереси и да осигурим добро обслужване на всички застраховани лица .

Компаниите могат да обработят  всички данни или само част от данните , изпратени от посетителите / потребителите,с цел обработване на подадените електронни заявки , както и за статистически цели и за  подобряване  на предоставените услуги и информация. Посетителите / потребителите на уебсайта ни, предоставящи горепосочената информация, дават съгласието си на компаниите, че тези данни ще бъдат използвани от тях и също така  от  сътрудничещите посредници, дружествата, принадлежащи към една и съща група от компании   и от всички участващи дружества, действащи от тяхно име  за горепосочените цели и както е описано по-долу.

Компаниите няма да предоставят лични данни  за продажба или с цел предоставяне или разкриване на   личната  информация на посетителите / потребителите  на нашия уебсайт на  трети лица, различни от посочените по-горе, без съгласието на посетителя / потребителя, с изключение на изпълнението на съответните правни задължения към  компетентните органи.

Ако  посетителят / потребителят даде своето  съгласие за използването на личните му данни за промоции/оферти , както е предвидено в този уебсайт или в съответните консенсусни заявления ,това е израз единствено на свободната му воля и ще бъде използвано (с изключение на чувствителните лични данни данни) от компаниите  с цел актуализиране и изпращане на рекламни материали в писмена форма или по какъвто и да е начин за  електронна комуникация (в съответствие с приложимото право) за продукти или услуги на компаниите или други компании, принадлежащи към една и съща група. В случай на приемане на  изпращане на рекламни съобщения и всички видове бюлетини, посетителят / потребителят може свободно да оттегли своето съгласие, като изпрати такова искане до info@soeasyinsurance.com.cy

В случай, че посетителите / потребителите на нашия уебсайт са препратени към  уебсайтове под отговорността на трети лица (физически или юридически лица), компаниите не носят отговорност за условията на  защита и управление на личните данни, които следват.

Кои са получателите и/или изпълнителите на обработката на данни?

В процеса на изпълнение на нашите договорни и законови задължения, вашите лични данни могат да бъдат обработвани от подизпълнители  и други отдели на компанията. Различни доставчици на услуги, застрахователни партньори и доставчици също могат да получат вашите лични данни, за да изпълним задълженията си. Такива доставчици на услуги, застрахователни партньори и доставчици сключват договори с нас, с които спазват поверителността и защитата на данните съгласно Закона за защита на данните и GDPR.

Трябва да отбележим също ,че може да се наложи да разкрием данните ви ,само в случай на някоя от горепосочените причини или ако сме законово задължени да го направим или ако сме упълномощени съгласно нашите договорни и законови задължения. Всички  процесори за обработка на лични данни, които използваме  са обвързани с контакт и са съобразени  с разпоредбите на GDPR.

При посочените по-горе обстоятелства ,получатели на лични данни могат да бъдат,например:

 • Доставчиците на услуги, които сме избрали да ни подкрепят в ефективното предоставяне на нашите продукти и услуги за вас, предлагайки технологични познания, решения и поддръжка
 • Одитори и счетоводители
 • Външни правни консултанти
 • Фирми за съхранение на файлове, компании за архивиране и / или управление на записи
 • Финансови и бизнес съветници
 • Здравни специалисти
 • Експерти по исковете , като например следователи, оценители загуби и регулатори
 • оценители и инспектори
 • ищците от трети страни, техните законни представители и адвокати, които търсят обезщетение съгласно Вашата полица
 • Фирми за обработка на плащания с карти като JCC Payment Systems Ltd
 • Доставчици на услуги при оказване на помощ при злополуки и спешни случаи (при моторните,здравните, пътническите и застраховките за дома), включително помощ в чужбина
 • Правителствени и регулаторни органи, включително правоприлагащи органи, във връзка със запитвания, производства или разследвания на такива лица или за да ни дадат възможност да спазим законовите и регулаторни изисквания
 • Нашите застрахователни партньори като агенти, брокери , други застрахователни компании, презастрахователи и презастрахователни брокери

Някои от получателите на вашите лични данни могат да се намират в трети страни (т.е. страни извън Европейското икономическо пространство). Процесорите  в трети държави са длъжни да спазват европейските стандарти за защита на данните и да предоставят подходящи предпазни мерки във връзка с прехвърлянето на вашите данни в съответствие с GDPR.

Колко време съхраняваме личните ви данни?

Компаниите съхраняват и обработват личната ви информация, както на хартиен ,така и на електронен носител, до изтичане на договорните взаимоотношения между двете заинтересовани страни. В случай, че връзката бъде прекъсната или прекратена, по какъвто и да е начин, ние ще запазим вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за отмяната на съответните искове и във всеки случай, доколкото това се изисква от данъчното законодателство, корпоративната и регулаторната рамка и одобрените кодекси за поведение.

Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол – 11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас.

Маркетинг

Дружествата събират и съхраняват данни с цел провеждане на целенасочени маркетингови  дейности за насърчаване на продажбите на компаниите и  с цел   оценяване на качеството на предоставяните от нас услуги.Това се случва,разбира се  само при изрично съгласие от страна на  субекта на лични данните. Данните могат да се предоставят и на  съвместно изследващите компании и рекламните агенции с изследователска цел.Субекта, чиито данни биват използвани,винаги може да прекрати това като изпрати емайл на  info@soeasyinsurance.com.cy.

Сигурност на вашите данни

Компаниите,  спазват съответните разпоредби на новия Регламент за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и са длъжни да защитават вашите лични данни, тъй като считат, че сигурността на личните данни на клиентите и / или бъдещите клиенти е важна и неразделна част от управлението на  корпоративната информация. По тази причина те са  предприели  всички необходими мерки, за да гарантират, че личните ви  данни са застраховани и защитени срещу загуба, неправомерно поведение, неразрешен достъп, промяна или оповестяване.

Нашият ангажимент към вас

Ние се задължаваме да поддържаме вашите данни актуални и точни, да ги съхраняваме и изтриваме по безопасен начин, да не събираме и поддържаме данни, от които не се нуждаем, за да предпазим вашите данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване ,за тази цел  разполагаме с  налични и  подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Вашите права за защита на личните данни

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“);
 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни
 • Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на посочените в края на документа адрес и имейл за връзка с нас, без това да засяга

законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Оспорвате точността на личните данни;
 • Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие изисквате ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването, на основание „легитимен интерес“
 • Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:
 • с изрично Ваше съгласие или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо лице, или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е. това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Вие имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате пряко прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на жалба

За да упражните някой от от вашите права или имате други въпроси относно използването на вашите лични данни, моля посетете някой от нашите  клонове или се свържете с нашия служител по защита на данните на  електронната поща на адрес info@soeasyinsurance.com.cy или ни изпратете писмо с заглавие  GDPR.

За каквито и да било разяснения  по отношение на процедурата за подаване на жалби, можете да се свържете с нас на телефон 7777 4567.

Ние  ще предприемем всички възможни действия, за да разгледаме молбата Ви в рамките на 30 календарни дни след получаване на искането, след това ще ви  информираме дали искането ви ще бъде удовлетворено или не.

Също така имате право да подадете жалба до службата по защита на личните данни. Можете да посетите техния  уебсайт, за да разберете как да подадете жалба (www.dataprotection.gov.cy).

За всяка друга информация, свързана с GDPR, можете да се обърнете към наш служител за защита на данните на адрес admin@soeasyinsurance.com.cy