Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Ποιοί Κλάδοι Μηχανικής Μπορούν να ασφαλιστούν

 • Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
 • Μηχανολογική Μηχανική
 • Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής
 • Χημική Μηχανική
 • Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
 • Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική
 • Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
 • Πολεοδομία – Χωροταξία

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης ή  Επαγγελματικής Αποζημίωσης, γνωστή και ως Σφάλματα και Παραλείψεις, είναι ένας ειδικός τύπος κάλυψης που καλύπτει την Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εργοδοτούμενων του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Έξοδα υπεράσπισης
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Παραβίαση εμπιστευτικότητας ή κατάχρηση πληροφοριών
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δυσφήμιση
 • Δόλος και Ανεντιμότητα Εργοδοτουμένων
 • Ευθύνη συνεργαζόμενων Μηχανικών
 • Ευθύνη Κοινοπραξίας
 • Συγχωνεύσεις
 • Εξαγορές

Ο ασφαλιστής σου είναι έτοιμος να σου παρέχει όλες τις λεπτομέρειες