Административни комитети

Административният комитет като юридическо лице трябва да  гарантира, че общите компоненти  на сградата, са застраховани срещу пожар, мълния и земетресение, в размер, достатъчен за тяхното заместване или възстановяване, както е предвидено в закона. Също така ,комитетът трябва да  защити правната си отговорност спрямо посетители,  като има валидна застраховка ,,Публична отговорност“.

null

Интересувам се от Административните комисии