Застраховка ,,Отговорност на работодателя ``

Застраховка „Отговорност на работодателя“ покрива отговорността  на застрахования в качеството му на работодател за вреди, причинени на неговите работници или служители по повод изпълнението на задълженията им по трудов договор. Всеки работодател, който наема персонал на трудов договор, носи отговорност за вредите, претърпени от неговите работници и служители при изпълнение на трудовите им задължения, и може да се застрахова срещу риска от предявяване срещу него на претенция за обезщетение на това основание. Застраховката  е предназначена да покрие разходите ,ако  служител претендира за обезщетение  в случай на  болест или нараняване, което според него е било причинено от работата му. Застраховката  покрива изплащането  на обезщетенията и съдебните разноски до размера на полицата. По-долу са посочени  минималните лимити на застраховката  (определени от Закона), за всеки един служител  160 000 евро, за инцидент  3.417.203 евро и за периода на осигуряване (една година) 5.125.804 евро, но съществува и  възможност за увеличаване на лимитите на обезщетение според зависимост от  индивидуалните нужди.Полицата покрива също и  чужбина, но се отнася за  служители, които са постоянно пребиваващи в Кипър.

Застраховката има и някой изключения,като например :

  • Война , терористични актове, загуба, увреждане или отговорност, произтичащи от материали за ядрени оръжия и радиоактивно замърсяване
  • Отговорност на подизпълнителите
  • Отговорност, произтичаща от използването на моторни превозни средства
  • Отговорност, поета по силата на споразумение
  • Глоби, наказания
  • азбестоза

Лицата –  търговци, собственици на фабрики, хотелиери и други (професионалисти, бизнесмени и организации) ,наемащи работна сила za повече от 8 часа дневно могат да се възползват от застраховката ,,Отговорност на работодателя „.

null

Интересувам се от застраховка ,,Отговорност на работодателя ``