Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Η εταιρεία SoEasy Insurance Brokers Ltd ζητά Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων. 

Προσόντα:
• Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία στις πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων
• Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ)

Καθήκοντα:
• Ανάπτυξη υφιστάμενης ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
• Επέκταση ομάδας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
• Ηγεσία ομάδας

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

Στοιχεία Αιτητή

Scroll to Top