Συνεχής Ασφαλιστική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Το Πρωτοποριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης της SoEasy Insurance Brokers

10/07/2022 – Γράφει ο Γιώργος Νάταρ

Εισαγωγή

Η νέα ασφαλιστική νομοθεσία απαιτεί όπως οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων να εκτελούν συνεχή επαγγελματική κατάρτιση που να αντιστοιχεί στον ρόλο τους στην αγορά.

Συγκεκριμένα, με τη νέα οδηγία από τον Έφορο Ασφαλίσεων 27/06/2022 σχετικά με τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, απαιτούνται τουλάχιστον δεκατρείς (13) ώρες βασικής εκπαίδευσης ετησίως και τουλάχιστον δυο (2) ώρες κατάρτισης ετησίως για ασφάλιση Γενικής Φύσεως και τουλάχιστον δυο (2) ώρες κατάρτισης ετησίως για ασφάλιση Ζωής για τα ασφαλιστικά προϊόντα της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται ο καθένας.

Η Οδηγία

Ο Έφορος Ασφαλίσεων εκδίδει τις Οδηγίες για σκοπούς ρύθμισης απαιτήσεων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και ανέλιξης των Νόμων του 2016-2021.  Το Πεδίο Εφαρμογής αφορά 1. Φυσικά πρόσωπα, 2. Διευθύνοντες νομικών προσώπων, 3. Υπαλλήλους φυσικών και νομικών προσώπων και ασφαλιστικής επιχείρησης που συμμετέχουν στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση προβαίνουν σε αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για να βεβαιώνεται ότι είναι σχετική με προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχύει την επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευομένων.  Η ασφαλιστική επιχείρηση παίρνει μέτρα για να πιστοποιηθεί ότι οι συμμετέχοντες είναι παρόντες. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεταξύ άλλων και τη διενέργεια εξετάσεων ή την υποβολή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να βεβαιώνεται ότι διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης, που να αντιστοιχεί στο ρόλο που διαδραματίζει και κατέχει σε συνεχή βάση τις ελάχιστες γνώσεις και ικανότητες του Έκτου Παραρτήματος του Νόμου.

Όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καθώς και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν μητρώο και να κρατούν αποδεικτικά στοιχεία για τα CPDs, ούτως ώστε να μπορούν να αποδείξουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.  Το πιο πάνω μητρώο θα πρέπει να ετοιμάζεται ετησίως και να υποβάλλεται στον Έφορο.   Στο μητρώο αυτό θα πρέπει να κρατούνται ως ελάχιστο το όνομα του διαμεσολαβητή ή του υπάλληλου και την ημερομηνία εργοδότησης, η χρονολογία που αφορά και τον παροχέα, τον τίτλο, ώρες εκπαίδευσης και κατηγορία εκπαίδευσης (προϊόντικό ή άλλα θέματα).

Οι ειδικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στην οδηγία είναι ότι θα κερδίζεται μια μονάδα CPD για κάθε ώρα εκπαίδευσης.  Σε περίπτωση που καλυφτεί πέραν των απαιτούμενων ωρών, επιτρέπεται μεταφορά στο επόμενο έτος μέχρι το 20% των συνολικών ωρών.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες μονάδες CPD, αποτελεί παράβαση του Νόμου και των Κανονισμών.

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος αλλάξει εργοδότη, ο νέος εργοδότης θα πρέπει να λάβει υπόψιν του τα CPD τα οποία είχαν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργοδότησης του. Ο νέος εργοδότης θα μπορεί να λάβει υπόψιν του μόνο τα CPDs για τα οποία αυτός έχει τα κατάλληλα στοιχεία για να πιστοποιήσει τη συμπλήρωση τους στο τρέχον έτος.

Τα CPDs μπορούν να καλυφθούν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά θα πρέπει να εφαρμόζεται μηχανισμός για πιστοποίηση της παρουσίας των συμμετεχόντων από μέρους του εκπαιδευτή.

Η πρωτοβουλία της SoEasy Insurance Brokers

Λαμβάνοντας υπόψη τη Νομοθεσία και τις οδηγίες σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ενδιαφερομένων της (ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των συνεργατών και των υπαλλήλων της), η SoEasy Insurance Brokers, ως εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής σε Μητρώο Ασφαλιστικού Μεσίτη, έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης, και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη απήχηση.

Πιο κάτω θα περιγράψουμε με λίγα λόγια τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αυτού, που εξυπηρετεί όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και ταυτόχρονα επιτυγχάνει τον σκοπό της, που δεν είναι αλλος από την υπόσχεση για συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων, και ενημέρωση / εκπαίδευση όλων όσων την αφορούν.

Και αυτό συμπεριλαμβάνει ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν όλες τις πτυχές, δηλαδή και προϊοντική και γενική, αλλά και ειδική εκπαίδευση. Και δεν είναι μόνο αυτό, αφού ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ένας πολλαπλασιαστής (multiplier effect), μια συνέργεια στην εσωτερική ενημέρωση που αφορά τον καθένα, για τις νέες στρατηγικές τακτικές, για νέους διαγωνισμούς από τις ασφαλιστικές εταιρίες, για τα νέα της ασφαλιστικής επιχείρησης, και τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας με βάση το όραμα και την αποστολή της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης.

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της SoEasy

Το σύστημα λειτουργεί με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, την οποία η ίδια η ασφαλιστική επιχείρηση έχει δημιουργήσει και έχει εγγράψει όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αυτήν με ειδικό κωδικό.

Η διεύθυνση της SoEasy, σε συνεννόηση με κάποια ή κάποιες από τις ασφαλιστικές εταιρίες προβαίνουν σε ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, ανάλογα με την εποχή και του στόχους του μήνα, και προτείνονται θέματα εκπαίδευσης που να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές.

Στη συνέχεια γίνεται η επικοινωνία με εκπαιδευτές που είναι σε θέση να αναπτύξουν το συγκεκριμένο θέμα.  Αφού γίνει η επιλογή του εκπαιδευτή και του τίτλου εκπαίδευσης, αποστέλνεται σε όλο το δίκτυο πωλήσεων, τους υπαλλήλους και συνεργάτες ένα μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα εκπαίδευσης με κωδικό και τρόπο εγγραφής, που να ενημερώνει για τη μέρα και ώρα εκτέλεσης, μέσα από την πλατφόρμα.

Η SoEasy Insurance χρησιμοποιεί Εκπαιδευτές είτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες ή και τους διαμεσολαβητές της για να καθορίσει τον ή τους εκπαιδευτές σε κάθε θέμα, και συνεργάζεται με Κύπριους, Ελλαδίτες και άλλους Ευρωπαίους ειδικούς για να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση σε κάθε θέμα.

Οι εκπαιδευτές όλοι προέρχονται από τον Ασφαλιστικό Τομέα, κάποιοι με ειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης / επιλογής κινδύνων, πραγματογνώμονες και διεκπεραιωτές απαιτήσεων, ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, μάρκετινκ και πωλήσεων, και άλλους σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και τεχνολογίας.  Από τους συνεργάτες υπάρχουν ειδικευμένοι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας καθώς και ειδικοί στη χρήση της πλατφόρμας.  Η επιλογή γίνεται μέσα από αυτούς τους ειδικούς, αναλόγως.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος (διαμεσολαβητής, συνεργάτης, υπάλληλος), αφού αποφασίσει ότι το θέμα τον αφορά και τον ενδιαφέρει, μπαίνει στην πλατφόρμα και κάνει εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η Εκτέλεση και Υλοποίηση της Εκπαίδευσης

Σήμερα η εκπαίδευση αυτή διαρκεί μια περίπου ώρα (ένα cpd την εβδομάδα), και εκτελείται κατά μέσο όρο μια φορά την εβδομάδα, εξαιρουμένων ίσως των εορτών και των διακοπών του καλοκαιριού.  Υπάρχει στόχος να υλοποιούνται περίπου 45 προγράμματα (ώρες cpd) ετησίως.  Είναι ένας στόχος που στην ουσία υπερκαλύπτει τις άμεσες ανάγκες ωρών εκπαίδευσης για τον καθένα.  Δεν αφορούν πάντα όλα τα θέματα όλους τους ενδιαφερόμενους, κι έτσι υπάρχει επιλογή.

Η εκπαίδευση γίνεται ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα, και συμμετέχουν ελεύθερα όλοι οι συμμετέχοντες, με απορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, διαφωνίες, επιβεβαιώσεις των λεγομένων κ.ο.κ.

Η εκπαίδευση συνήθως πιστοποιείται από κάποια απο τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, η οποία και παρέχει και το υλικό εκπαίδευσης εκεί και όπου χρειάζεται.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος ενώνεται διαδυκτιακά με την πλατφόρμα εκπαίδευσης την ώρα που ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα, και συμμετέχει.  Ο εκπαιδευτής πρώτα παρουσιάζει το θέμα του και ακολούθως είτε γίνεται πρακτική επεξήγηση του τρόπου προώθησης ή χρήσης του θέματος μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, είτε χρησιμοποιεί άλλα μέσα, όπως βίντεο, φωτογραφίες, πρακτικά παραδείγματα κλπ.  Η εκπαίδευση συνεχίζεται μέσα από συζήτηση.

Η κάθε εκπαιδευτική μέρα μαγνητοσκοπείται, και ο καθένας μετά μπορεί να ζητήσει από την πλατφόρμα να την ξαναπαρακολουθήσει.  Ειδικά για όσους είχαν υποχρεώσεις στην εργασία τους, αυτή η μαγνητοσκόπηση βοηθά να γίνεται ενημέρωση, χωρίς όμως να προσφέρονται ώρες εκπαίδευσης στους απόντες.

Όλοι όσοι συμμετέχουν και είναι παρόντες, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που τους  αποστέλνεται αυτόματα μέσα από την πλατφόρμα.  Η πλατφόρμα αυτή καταγράφει συνεχώς τις συμμετοχές σε ατομικό κατάλογο, και ο κάθενας οποτεδήποτε μπορεί να εκτυπώσει σε λίστα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ελέγξει και να αποστείλει σε κάθε ενδιαφερόμενο, ή και στην ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής του.

Μερικά από τα θέματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και συζητηθεί αφορούν θέματα εκτιμήσεων κινδύνων, στατιστικά της ασφαλιστικής αγοράς, θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, προβολής εργασιών και ανάπτυξης χαρτοφυλακίου, κλιματική αλλαγή, προβλέψεις, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας του ασφαλιστή.

Παρουσιάστκαν ασφαλώς και προϊόντα με τις συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης τους, όπως για ασφάλιση εργολάβων, επαγγελματική ευθύνη, ασφάλιση περιουσίας, ασφαλίσεις ατυχημάτων και ταξιδίου, κλπ.

Συμπέρασμα

Το σύστημα αυτό, όπως περιγράφεται εδώ πιο πάνω, αν και φαίνεται απλό, στην ουσία είναι το αποτέλεσμα αρκετών ωρών ενασχόλησης και δημιουργίας.   Και δεν σταματάει εδώ,  συνεχώς ακούει τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων και ενδιαφερομένων και αναβαθμίζεται. Αρκετά συχνά η διεύθυνση της εταιρίας ζητάει από τους συμμετέχοντες να προτείνουν αλλαγές ή προσθήκες, και να προτείνονται συνεχώς νέες ιδέες για θέματα, ώστε να εμπλουτίζεται συνεχώς το υλικό, και να υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον για κάτι νέο.  Συχνά επίσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να κρίνουν την ωφέλεια που αποκόμισαν από κάθε θέμα ώστε να αναβαθμίζεται και η ποιότητα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζεται η Κυπριακή ασφαλιστική αγορά για να ωριμάσει και να μπορεί να ανταγωνίζεται εξίσου το Ευρωπαικό κεκτημένο στον τομέα, και να αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό η τεχνολογία, που τόσα ακόμα έχει να προσφέρει στον τομέα μας.

Συγχαρητήρια θα ήθελα να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου, σε όλους τους εφευρέτες και διοργανωτές, για την επιτυχία, και όχι μόνο αυτού του δύσκολου έργου, του έργου της Εξέλιξης όλου του ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα.  Το μέλλον εδώ είναι υποσχόμενο.

Scroll to Top