Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προστατεύει τις επιχειρήσεις από την μη πληρωμή τιμολογίων για προϊόντα ή υπηρεσίες από τους πελάτες της.  

Με αυτήν την κάλυψη, οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν με περισσότερη ασφάλεια, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, χωρίς το φόβο καθυστερημένων πληρωμών ή αφερεγγυότητας των πελατών τους..

Τι προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων

Οι Υπηρεσίες της Ασφάλισης Πιστώσεων συνοψίζονται στα παρακάτω :

 • Πρόληψη: Αξιολόγηση της οικονομικής και συναλλακτικής κατάστασης των πελατών του ασφαλισμένου, με στόχο την προστασία της επιχείρησης από τις όποιες επισφάλειες.
 • Αποζημίωση: Αποζημίωση σε προκαθορισμένο διάστημα, για τυχόν ανείσπρακτες οφειλές της επιχείρησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα της.
 • Διεκδίκηση: Στηρίζουμε τους πελάτες μας σε διεκδικήσεις για περιπτώσεις ζημιάς, με στόχο την μεγιστοποίηση της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης.

Τα οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:

 • Εξαιρετική Πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο και την αγορά
 • Βελτίωση ποιότητας Πιστωτικού Ελέγχου
 • Βέλτιστη διαχείριση και ελαχιστοποίηση πιστωτικών κινδύνων
 • Δυναμική Εμπορική Πολιτική
 • Ασφαλής Επέκταση σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
 • Ασφαλής ανάπτυξη στο εξωτερικό και σε νέες αγορές
 • Προστασία του ενεργητικού, των κεφαλαίων και της ρευστότητας της επιχείρησης
 • Καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 • Καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκότερους όρους
Scroll to Top